SOURCE Hydration Technology - Multilingual

Arabic:
Saudi_Arabia_flag 

 • تقنية فيلم Glass-like™ تمنع من تراكم ظاهرة الفيلم الحيوي. ويعد فيلم Glass-like™  هو أكثر نعومة بنسبة 2000% من الفيلم القياسي TPU باختلاف 50% فقط للزجاج نفسه.
 • تقنية Grunge guard™ تكبح نمو البكتريا على الخزانات و أسطح مواسير مياه الشرب بالنسبة لدورة حياة النظام. وتستخدم التقنية مضاد ميكروبات معتمد ومسجل بهيئة الغذاء والأدويةFDA  ومن الوكالة الأمريكية لمعايير حماية البيئة EPA .
 • Co-extruded PE film يحتفظ بمذاق سائلي خالص بدون رائحة بلاستيكية وذلك لفترات زمنية طويلة.
 • نظام Widepac™ يتيح وصول سهل إلى مداخل الخزانات. مع سهولة بتعبئتها بالمواد السائلة والثلج. كما أنه مزود بسدادة إحكام مانعة للتسرب الهواء، وذات نظام تشغيل انزلاقي سلس، وبتنظيف وتجفيف سريع لتصفية المياه.

Chinese:
China_flag 

 • Glass-like™ 薄膜技术防止生物薄膜堆积。Glass-like™ 薄膜比标准 TPU 薄膜光滑 2000%,仅与玻璃本身相差 50%。
 • Grunge guard™ 技术抑制储水罐和吸水管表面的细菌生长,延长系统的寿命。该技术利用 FDA 认证和 EPA 注册抗微生物剂。
 • Co-extruded PE film 保持纯液体的味道,即使经过很长的时间也没有塑料的味道。
 • Widepac™ 系统采用储水罐大开口设计,轻松加水或冰,气密性密封,滑块操作顺畅,快速排水清洁和干燥。

Czech:
Czech_Republic_flag 

 • Technologie fólie Glass-like™ brání tvorbě biologických vrstev. Fólie Glass-like™ je o 2000% hladší než standardní TPU fólie a jen o 50% se liší od skla.
 • Technologie Grunge guard™ brání růstu bakterií na nádrži a povrchu picí trubice po celou dobu životnosti systému. Technologie používá antimikrobiální přípravek schválený FDA a registrovaný EPA.
 • Koextrudovaná PE fólie zachovává čistou tekutost bez plastických příchutí i po dlouhou dobu.
 • Systém Widepac™ umožňuje bohatý přístup k otvoru nádržky. Snadno se plní kapalinou či ledem. Obsahuje vzduchotěsné provedení, plynulou obsluhu odsouvání, rychlé vypouštění, čištění & sušení.

French:
France_flag 

 • Revêtement de technologie Glass-Like™ - Un revêtement multicouche polyéthylène utilisant la technologie Glass-Like TM de SOURCE, empêche l'accumulation d'éléments biologiques ce qui rend le système auto-nettoyant. Le revêtement Glass-Like TM de SOURCE est 2000% fois plus lisse que les films TPU standard avec virtuellement aucune différence avec le verre.
 • La technologie Grunge guard™ inhibe la multiplication des bactéries sur les surfaces du réservoir et du tube pendant la durée de vie du système. Cette technologie utilise un agent antimicrobien approuvé par la FDA et agrée par l’EPA.
 • Le film PE co-extrudé conserve la pureté du liquide sans laisser d’arrière goût de plastique même pendant des longues durées.
 • Le système Widepac™ permet l’accès par une grande ouverture. Il est facile à remplir avec un liquide ou des glaçons. il est équipé d’un joint étanche à l’air, il est actionné par coulissement doux, le vidage, le nettoyage et le séchage sont rapides.

German:
Germany_flag 

 • SOURCE's Glass-Like™ Film Technologie - Eine mehrschichtige Polyäthylenfolie ausgestattet mit SOURCE's Glass-Like™ Technologie, verhindert die Bildung eines Biofilms wodurch das System selbstreinigend ist. SOURCE Glass-Like™ Film ist 2000% glatter als die herkömmliche TPU-Folie, mit praktisch keinem Unterschied von Glas selbst.
 • Grunge guard™ Technologie hemmt Bakterienwachstum auf den Oberflächen von Behälter und Trinkschlauch für die Lebensdauer des Systems. Die Technologie nutzt einen FDA-zugelassenen und EPA-registrierten Wirkstoff.
 • Co-extrudierter PE-Film bewahrt selbst über einen langen Zeitraum den reinen Geschmack der Flüssigkeit, ohne Plastik-Beigeschmack.
 • Widepac™ System ermöglicht großzügigen Zugriff auf die Behälteröffnung. Leicht mit Flüssigkeit oder Eis zu befüllen. Luftdichter Verschluss, leichtgängige Bedienung mittels Schieber sowie schnell zu entleeren, reinigen und trocknen.

Greece:
Greece_flag 

 • Η τεχνολογία μεμβράνης Glass-like αποτρέπει την αύξηση βιολογικής μεμβράνης. Η μεμβράνη Glass-like™ είναι 2000% ομαλότερη σε σύγκριση με τη συνήθη πολυουρεθανική μεμβράνη με μόνο 50% διαφορά από το ίδιο το γυαλί.
 • Η τεχνολογία Grunge guard αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηριδίων στη επιφάνεια της δεξαμενής και των σωλήνων πόσιμου υγρού αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί αντι-μικροβιακούς παράγοντες, εγκεκριμένους από το FDA και καταχωρημένους στο EPA.
 • Η μεμβράνη τύπου Co-extruded PE film δεν αλλοιώνει τη γεύση του υγρού και δεν  προσθέτει γεύση πλαστικού ακόμα και μετά από πάροδο μεγάλων χρονικών περιόδων.
 • Το σύστημα Widepac επιτρέπει μεγάλη πρόσβαση στο άνοιγμα της δεξαμενής. Γεμίζει εύκολα με υγρό ή πάγο. Παρέχει δυνατότητα αεροστεγούς σφράγισης, ομαλής λειτουργίας σύρτη, ταχείας αποστράγγισης, καθαρισμού & στέγνωσης.

Hebrew:
Israel_Flag 

 • Taste-Free™
  יריעת PE תלת שכבתית השומרת על טעם המים ללא טעמי לוואי. FREE BPA ו-Phthalate FREE.
 • טכנולוגית Grunge-Guard™
  מעכבת צמיחת חיידקים על משטחי צינור השתייה והשקית למשך כל חיי המערכת. תוסף אנטי בקטריאלי מאושר מזון, מאושר FDA (מנהל המזון והתרופות האמריקאי) ומאושר EPA (המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי).
 • יריעת Glass-Like™
  מימיית שרש עשויה מיריעה רב-שכבתית המבוססת על פוליאתילן (PE) ומיוצרת בטכנולוגיית ™Glass-Like הבלעדית אשר מעניקה ליריעה חלקות פני שטח ברמה דומה לזכוכית, דבר שתורם לעיכוב מיקרואורגניזמים והתפתחות ביו-פילם על היריעה. בדיקות מעבדה מוכיחות שרמת החלקות ביריעת ™Glass-Like גבוהה ב- 2000% ביחס ליריעות של מתחרים העשויות לרוב מפוליאוריטן (TPU).
 • Care-Free™
  טכנולוגית ™Glass-Like בשילוב עם טכנולוגית ™Grunge-Guard מייצגת דור חדש במערכות שתייה שבו ניקוי כבר אינו מהווה בעיה.‎ פשוט מלא מחדש ושתה שוב ושוב ללא טיפול מיוחד. המים יישמרו טריים למשך ימים ואפילו שבועות.

Hungary:
Hungary_flag 

 • Glass-like™: fólia technológia, mely megakadályozza a biofólia felgyülemlést. A Glass-like™ fólia 2000%-kal simább, mint a standard TPU fólia, és csak 50%-kal tér el magától az üvegtől.
 • Grunge guard™: ez a technológia megakadályozza a baktériumok szaporodását a tartályban és a csövek felületén, a rendszer teljes időtartama idején. A technológia az FDA által jóváhagyott és az EPA-nál bejegyzett anti-mikróbás anyagot használ.
 • Koextrudált PE fólia: megőrzi a folyadék eredeti ízét, és még hosszabb idő után sem hagy műanyag mellékízt.
 • Widepac™: ez a rendszer kényelmes hozzáférést biztosít a tartálynyíláshoz. Könnyen feltölthető folyadékkal vagy jéggel. Légmentes tömítést, akadálymentes működést, gyorsleeresztős tisztítást és szárítást biztosít.

Italian:
Italy_flag 

 • La tecnologia del film Glass-like™ impedisce l'accumulazione del biofilm. Il film Glass-like™ è 10 volte più liscio del film di Poliuretano standard, con una differenza di appena 50% dallo stesso vetro.
 • La tecnologia Grunge guard™ inibisce la crescita dei batteri sulle superfici delle cisterne e delle tubature di acqua potabile, per tutta la vita del sistema. La tecnologia utilizza un agente antimicrobico approvato dalla FDA e registrato EPA.
 • Il film Di Polietilene Coestruso mantiene il sapore puro del liquido, senza il sapore di plastica, anche per lunghi periodi.
 • Il sistema Widepac™ permette di accedere frequentemente all'apertura della cisterna. Facile da riempire di liquido o di ghiaccio. Funzionalità: chiusura a prova d'aria, agevole operazione di scorrimento, svuotamento, pulizia e asciugatura. 

Japanese:
Japan_flag 

 • Glass-like™ フィルムテクノロジーを使うと、生体膜の蓄積を防止できます。Glass-like™ フィルムは、標準の TPU フィルムより 2000% スムーズ。しかも、実際のガラスから 50% しか変わりません。
 • Grunge guard™ テクノロジーは、システムの寿命期間で、貯水タンクとドリンクチューブの表面にバクテリアが繁殖するのを防ぎます。
 • 同時押出 PE フィルムは、長時間経過した後でも、プラスチック臭や味のない、純水の味を維持します。
 • Widepac™ システムは、貯水タンク開口部へのアクセスを容易にします。液体でも氷でも入れることが可能。密封構造、スムーズなスライド操作、すばやい排水クリーニングと乾燥など、優れた性能を備えています。

Korean:
South_Korea_flag 

 • Glass-like™ 필름 기술은 바이오필름의 생성을 방지해 줍니다. Glass-like™ 필름은 표준 TPU 필름보다 2000% 더 부드러우며, 유리와의 차이는 불과 50%입니다.
 • Grunge guard™ 기술은 물통 및 드링킹 튜브 표면의 박테리아 성장을 제품 수명 전체에 걸쳐 억제해 줍니다. 이 기술에는 FDA가 승인하고 EPA에 등록된 항균제가 사용됩니다.
 • Co-extruded PE film(공압출 PE 필름)은 장기간 사용하더라도 플라스틱 특유의 맛이 나지 않아 순수한 액체의 맛을 지켜 줍니다.
 • Widepac™ 시스템은 물통 입구를 넓혀 주므로 액체나 얼음을 채우기가 쉽습니다. 강력한 밀폐력, 부드러운 슬라이드형 작동, 빠른 배수와 세척 및 건조를 특징으로 합니다.

Netherlands:
Netherlands_flag

 • Glass-like™ filmtechnologie verhindert de vorming van biofilm. Glass-like™ film is 2000% gladder dan standaard TPU-film dat slechts 50% verschillend is van glas.
 • Grunge guard™ technologie blokkeert bacteriegroei in het reservoir en in de drinkbuisjes tijdens de levensduur van het systeem. Technology gebruikt de door FDA goedgekeurd en EPA-geregistreerde anti-microbische agent.
 • Co-extruded PE film behoud zelfs lange tijd een pure vloeistofsmaak zonder een plastieke bijsmaak.
 • Widepac™ systeem heeft een gemakkelijke toegang tot de reservoiropening. Gemakkelijk te vullen met vloeistof of ijs. Met een luchtdichte verzegeling, soepele schuifbare werking en snelle drainage voor schoonmaak en drogen.

Poland:
Poland_flag 

 • Technologia błony Glass-like™ zapobiega tworzeniu się bio-filmu. Błona Glass-like™ jest 2000% gładsza niż standardowa membrana TPU, różniąc się tylko w 50% od samego szkła.
 • Technologia Grunge guard™ zapobiega mnożeniu się bakterii w zbiorniku oraz na powierzchniach rurki do picia na całkowity czas życia systemu. Technologia wykorzystuje składnik antybakteryjny zatwierdzony przez FDA oraz zarejestrowany przez EPA.
 • Koekstrudowana folia PE zachowuje czysty smak płynu bez dodatku smaku plastyku, nawet przy przechowywaniu przez długie okresy czasu.
 • System Widepac™ pozwala na łatwy dostęp do otworu zbiornika. Łatwy do napełnienia płynem lub wodą. Posiada hermetyczne zamknięcie, szybko daje się opróżnić i wymyć, szybko schnie.

Portuguese:
Portugal_flag 

 • Glass-like™ é uma tecnologia de película que impede a acumulação de biofilme. A película Glass-like™ é 2000%  mais lisa do que a película de poliuretano comum e apenas 50% diferente do próprio vidro.
 • Grunge guard™ é uma tecnologia que inibe o crescimento de bactérias nas superficies do reservatório e do tubo de beber durante toda a vida útil do sistema. A tecnologia utiliza um agente antimicrobiano aprovado pela Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA) e registado na Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA.
 • A película de Polietileno obtida por coextrusão mantem o gosto puro do líquido sem qualquer sabor plástico mesmo durante longos períodos de tempo.
 • Widepac™ é um sistema que facilita um acesso generoso à abertura do reservatório. É fácil enchê-lo com líquidos ou gelo. Providencia uma vedação hermética, a operação suave do fecho deslizante, permitindo esvaziamento, limpeza e secagem rápidos.

Romania:
Romania_flag

 • Glass-like™, această tehnologie pentru peliculă împiedică acumularea bio-filmului. Pelicula Glass-like™ este cu 2000% mai netedă decât pelicula standard TPU care se diferenţiază de sticlă în proporţie de doar 50%.
 • Grunge guard™, această tehnologie nu permite răspândirea bacteriilor pe suprafeţele rezervorului şi ale tubului pentru băut pe durata de funcţionare a sistemului. Tehnologia utilizează agentul anti-microbian aprobat de FDA şi înregistrat la EPA.
 • Pelicula co-extrudată PE păstrează aroma pură a lichidului, fără a avea gust de plastic, chiar şi pentru perioade îndelungate de timp.
 • Widepac™, acest sistem  permite accesul liber la orificiul rezervorului. Este uşor de umplut cu lichid sau gheaţă. Este etanş, culisorul funcţionează uşor, golirea, curăţarea şi uscarea nu necesită mult timp.

Russian:
Russian_Federation_flag 

 • Glass-like – пленочная технология, предотвращающая образование био-пленки. Пленка Glass-like™ на 2000% более гладкая, чем стандартная  полиуретановая пленка и лишь на 50% отличается от стекла.
 • Grunge guard – технология, подавляющая рост бактерий на поверхности резервуара и питьевой трубки, продлевая жизнь системы. Технология использует антимикробное вещество, утвержденное Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) и зарегистрированное Агентством по охране окружающей среды (EPA).
 • Коэкструдированная полиэтиленовая пленка – сохраняет вкус чистой жидкости без привкуса пластика даже в течение длительных промежутков времени.
 • Widepac– система, которая обеспечивает беспрепятственный доступ к отверстию резервуара. Легко заполняется жидкостью или льдом. Характеризуется виздухонепроницаемым уплотнением, плавной работой слайдера, быстротой фильтрации, очистки и сушки.

Spanish:
Spain_flag 

 • Glass-Like Film Technology™ - multicapa de polietileno que utiliza la tecnología Glass-Like™ de SOURCE, que impide la acumulación de bio-film haciendo que el sistema de auto-limpieza. Glass-Like™ de SOURCE tiene una capa 2000% más suave que las capas de TPU estándar, con prácticamente ninguna diferencia del vidrio en sí.
 • La tecnología Grunge guard™ inhibe el crecimiento de bacterias en las superficies de los recipientes y los tubos para beber para la vida del sistema. La tecnología utiliza un agente antimicrobiano aprobado por la FDA y registrado por la EPA.
 • La película de poliuretano coextruida retiene el sabor puro del líquido evitando el sabor del plástico incluso en largos periodos de tiempo.
 • El sistema Widepac™ permite un acceso más fácil a la apertura del recipiente. Fácil de rellenar con líquido o hielo. Presenta un cierre hermético, buen funcionamiento de deslizamiento, drenaje, limpieza y secado rápido.

Slovakia:
Slovakia_flag 

 • Technológia vrstvy Glass-like™ zabraňuje vytvoreniu biologickej vrstvy. Vrstva Glass-like™ je o 2000 % hladšia ako štandardná TPU vrstva a rozdiel od samotného skla je len 50 %.
 • Technológia Grunge guard™ zabraňuje tvorbe baktérií na povrchu zásobníka a pitnej hadičky počas celej životnosti systému. Táto technológia využíva antibakteriálny prostriedok schválený organizáciou FDA a registrovaný organizáciou EPA.
 • Co-extruded PE film zachováva čistú chuť tekutiny bez plastovej príchute, a to dokonca aj dlhodobo.
 • Systém Widepac™ umožňuje veľkorysý prístup k otvoreniu zásobníka. Naplnenie tekutinou alebo ľadom je jednoduché. Charakteristické je vzduchotesné tesnenie, hladké posúvanie, rýchle vypúšťanie, čistenie a sušenie.